Priser och stipendier

Utlysning av Samfundets jubileumspris om 80 000 kronor

Priset inrättades 2018 i samband med att Samfundet firade sitt 100-årsjubileum och skall enligt instiftaren delas ut vartannat år till en framstående (lunda-)forskare inom humaniora och teologi och vartannat år till en forskare inom samhällsvetenskap och juridik. År 2024 avser priset en forskare inom samhällsvetenskap och juridik. Samfundet vill gärna premiera och stimulera framför allt yngre vetenskapsidkare, särskilt på docentnivå. Pristagaren skall i bästa mening motsvara kravet om en ”helgjuten och allsidig akademiker”.

Vederbörande skall förutom starka vetenskapliga meriter visa prov på intellektuell bredd, nyfikenhet och integritet. Att ha tagit ansvar för undervisning och handledning väger tungt, liksom viljan att delta i det offentliga samtalet och att överskrida disciplinära gränser.

Samtliga forskare och lärare vid Lunds universitet är välkomna att delta i nomineringsprocessen Förslaget formuleras koncist och får endast omfatta två A4-sidor. Inga bilagor mottages men i förslaget får gärna hänvisning till hemsida/publikationsförteckning finnas. Nomineringen ska vara Samfundets sekreterare tillhanda senast den 15 juni 2024: johan.stenstrom@litt.lu.se

Inför beredningen utses en kommitté bestående av Samfundets ordförande eller vice ordförande samt sekreteraren och två fristående ledamöter från Samfundet med expertis inom gällande vetenskapsområde.

Prisutdelningen sker i samband med Samfundets årsmöte i slutet av november.

Stora bildningspriset

Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet (KHVS) utlyser härmed ett nyinrättat pris för kunskapsförmedlande framställningskonst i den svenska offentligheten om 100 000 kronor.
Det är ytterst angeläget att forskare bereds möjlighet att ägna sig åt bredare kunskapsförmedling och bidra till folkbildning och till att hålla det kritiska samtalet levande i offentligheten. Priset har inrättats eftersom Samfundet vill belöna och befrämja god forskningsförmedling inom humaniora och samhällsvetenskap, det vill säga att forskningsresultat sprids till en bredare publik på ett lättillgängligt sätt genom exempelvis svenskspråkiga monografier, essäer och/eller regelbundna bidrag till god samhälls- och kulturjournalistik.
Samfundet vill med detta pris belöna en etablerad forskare som över tid regelbundet bidragit – och alltjämt bidrar – till att förmedla sin forskning på ett konstfärdigt sätt i den svenska offentligheten. Samfundet vill premiera forskare som vinnlägger sig om att förmedla sin forskning till en vidare publik utan att tumma på den vetenskapliga nivån.
Samfundet önskar ett okomplicerat nomineringsförfarande och de nomineringar som insänds ska omfångsmässigt vara 1–2 sidor och innehålla information om den nominerades institutionella hemvist, en kortfattad redogörelse över dennes vetenskapliga verksamhet och vederbörandes bidrag till kunskapsförmedling i svensk offentlighet. Minst tre exempel på den nominerandes förmåga till kunskapsförmedling ska bifogas nomineringen. Nomineringar skickas till Samfundets sekreterare Johan Stenström [johan.stenstrom@litt.lu.se] senast den 20 augusti 2024. Beredningen av inkomna nomineringar kommer att hanteras av Samfundets styrelse, eventuellt med stöd av externa sakkunniga. Stora bildningspriset utlyses vart tredje år med start 2024.
Prisutdelningen sker i samband med Samfundets årsmöte tisdagen den 26 november.