Priser och stipendier

Westrupska priset

Årligen utdelas det Westrupska priset som belöning för förtjänstfull doktorsavhandling med historisk anknytning. Nominering av pristagare kan göras av Samfundets ledamöter. Utlysning sker i april.

Förslag ska vara sekreteraren tillhanda senast 1 oktober: Kort motivering och ett exemplar av avhandlingen skickas till:
Johan Stenström
Språk- och litteraturcentrum
Box 201
221 00 Lund
Hämtställe 20 (för internpost)

Utlysning av ett nyinrättat jubileumspris om 50 000 kronor.

Priset inrättades 2018 i samband med att Samfundet firade sitt 100-årsjubileum och det skall vartannat år delas ut till en framstående Lundaforskare inom humaniora och teologi och vartannat år till en forskare inom samhällsvetenskap och juridik. För 2021 avses en forskare inom humaniora/teologi. Samfundet vill gärna premiera och stimulera framför allt yngre vetenskapsidkare, särskilt på docentnivå. Pristagaren skall i bästa mening motsvara kravet om en ”helgjuten och allsidig akademiker”.

Vederbörande skall förutom starka vetenskapliga meriter visa prov på intellektuell bredd, nyfikenhet och integritet. Att ha tagit ansvar för undervisning och handledning väger tungt, liksom viljan att delta i det offentliga samtalet och att överskrida disciplinära gränser.

Samtliga forskare och lärare vid Lunds universitet är välkomna att delta i nomineringsprocessen Förslaget formuleras koncist och får endast omfatta två A4-sidor. Inga bilagor mottages men i förslaget får gärna hänvisning till hemsida/publikationsförteckning finnas. Nomineringen ska vara Samfundets sekreterare tillhanda senast den 15 maj 2021: johan.stenstrom@litt.lu.se

Prisutdelningen sker i samband med Samfundets årsmöte i slutet av november.

Stipendier

Utlysning av resestipendium samt stipendium för arrangering av vetenskapliga kongresser sker två gånger årligen i oktober och februari. Endast för Samfundets ledamöter.

För 2021 ska ansökan vara sekreteraren tillhanda senast den 1 oktober: Johan.stenstrom@litt.lu.se