Priser och stipendier

Utlysning av Samfundets jubileumspris om 80 000 kronor

Priset inrättades 2018 i samband med att Samfundet firade sitt 100-årsjubileum och skall enligt instiftaren delas ut vartannat år till en framstående (lunda-)forskare inom humaniora och teologi och vartannat år till en forskare inom samhällsvetenskap och juridik. År 2024 avser priset en forskare inom samhällsvetenskap och juridik. Samfundet vill gärna premiera och stimulera framför allt yngre vetenskapsidkare, särskilt på docentnivå. Pristagaren skall i bästa mening motsvara kravet om en ”helgjuten och allsidig akademiker”.

Vederbörande skall förutom starka vetenskapliga meriter visa prov på intellektuell bredd, nyfikenhet och integritet. Att ha tagit ansvar för undervisning och handledning väger tungt, liksom viljan att delta i det offentliga samtalet och att överskrida disciplinära gränser.

Samtliga forskare och lärare vid Lunds universitet är välkomna att delta i nomineringsprocessen Förslaget formuleras koncist och får endast omfatta två A4-sidor. Inga bilagor mottages men i förslaget får gärna hänvisning till hemsida/publikationsförteckning finnas. Nomineringen ska vara Samfundets sekreterare tillhanda senast den 15 juni 2024: johan.stenstrom@litt.lu.se

Inför beredningen utses en kommitté bestående av Samfundets ordförande eller vice ordförande samt sekreteraren och två fristående ledamöter från Samfundet med expertis inom gällande vetenskapsområde.

Prisutdelningen sker i samband med Samfundets årsmöte i slutet av november.