Kungliga Humanistiska

Vetenskapssamfundet i Lund

Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund (KHVSL) instiftades den 29 september1918 i samband med universitetets 250-årsjubileum på initiativ av professorn i estetik Ewert Wrangel. Samfundet har till syfte att främja humanistisk vetenskap och att utgöra en medelpunkt för humanistisk forskning i södra Sverige. Samfundet ger anslag för att understödja utgivning av vetenskapliga skrifter, genom att möjliggöra för medlemmarna att arrangera vetenskapliga kongresser samt befrämja medlemmarnas resor för medverkan i symposier och konferenser inom och utom Sverige.

Inom samfundet finns fem avdelningar:

  • för religionsvetenskap,
  • för rätts- och samhällsvetenskaper,
  • för filosofisk-historiska vetenskaper,
  • för språkvetenskaper samt
  • för övriga vetenskaper och för framstående förtjänst om humanistisk vetenskaplig forskning.

Sten Hidal är redaktör för jubileumsskriften utgiven med anledning av Samfundets första hundra år. Här finns bland annat en fyllig historik skriven av Hidal samt Jesper Svenbros högtidsföreläsning.

Utlysning av pristävling för bästa vetenskapliga essä

Kungliga Vetenskapssamfundet kungör härmed en pristävling för bästa vetenskapliga essä. Priset uppgår till 75 000 kr och riktar sig till forskare från alla fakulteter som disputerat vid Lunds universitet under perioden 2019–2023. Essän ska var författad på svenska och förmedla den forskning som bedrivits i avhandlingen på ett kärnfullt sätt och med gott stilistiskt uttryck. Den får omfatta max 6 000 ord. 

Bidraget skickas till samfundets sekreterare Johan Stenström [johan.stenstrom@litt.lu.se] senast den 31 maj 2023. Författaren till den vinnande essän kommer att inbjudas till att anföra sitt bidrag vid en prisceremoni vid Samfundets årsmöte den 28 november 2023. Essän kommer därefter att publiceras i Samfundets årsberättelse samt genom Samfundets försorg söka spridning i vidare media.

Utlysning av Kungl. Vetenskapssamfundets jubileumspris om 50 000 kronor

 Härmed utlyser Kungl. Vetenskapssamfundet ett nyinrättat jubileumspris om 50 000 kronor

 Priset inrättades 2018 i samband med att Samfundet firade sitt 100-årsjubileum och skall enligt instiftaren delas ut vartannat år till en framstående (lunda-)forskare inom humaniora och teologi och vartannat år till en forskare inom samhällsvetenskap och juridik. År 2023 avser priset en forskare inom humaniora och teologi. Samfundet vill gärna premiera och stimulera framför allt yngre vetenskapsidkare, särskilt på docentnivå. Pristagaren skall i bästa mening motsvara kravet om en ”helgjuten och allsidig akademiker”.

 Vederbörande skall förutom starka vetenskapliga meriter visa prov på intellektuell bredd, nyfikenhet och integritet. Att ha tagit ansvar för undervisning och handledning väger tungt, liksom viljan att delta i det offentliga samtalet och att överskrida disciplinära gränser.

 Samtliga forskare och lärare vid Lunds universitet är välkomna att delta i nomineringsprocessen Förslaget formuleras koncist och får endast omfatta två A4-sidor. Inga bilagor mottages men i förslaget får gärna hänvisning till hemsida/publikationsförteckning finnas. Nomineringen ska vara Samfundets sekreterare tillhanda senast den 31 maj 2023: johan.stenstrom@litt.lu.se

 Inför beredningen utses en kommitté bestående av Samfundets ordförande eller vice ordförande samt sekreteraren och två fristående ledamöter från Samfundet med expertis inom gällande vetenskapsområde.

 Prisutdelningen sker i samband med Samfundets årsmöte den 28 november.

En påminnelse om möjligheten att söka medel och att nominera:

• Samfundet utlyser medel till forskningsresor och anordnande av symposier.
Ansökan skickas till sekreteraren senast den 1 oktober:
johan.stenstrom@litt.lu.se